email: sklep@amj.com.pl
tel.: 74 831 31 31
Twój adres e-mail:

Zapisz się
Wypisz się

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Sklep internetowy jest własnością firmy AMJ Jaroszyńscy Sp.j., z siedzibą w Dzierżoniowie, przy ul. Bohaterów Getta 20. Podmiot został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, z siedzibą przy ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych pod nr. KRS: 0000411397, NIP: 882-000-88-55, REGON: 891074340. Firma AMJ Jaroszyńscy Sp.j. (dalej również jako „Sprzedający”) prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży AGD za pośrednictwem platformy sprzedaży internetowej, kierowaną do konsumentów, zwanymi dalej „Kupującymi”.

Wszystkie widoczne ceny towarów na stronach sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych.

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący, na potrzeby zawarcia konkretnej umowy, zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty, a przed wysyłką są dokładnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń i niedoskonałości.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać:

• poprzez stronę internetową sklepu, wypełniając formularz zakupu;

• telefonicznie, dzwoniąc pod numer 74 831 31 31 (całkowity koszt rozmowy według stawki operatora), od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 oraz w soboty w godzinach 9-13 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone);

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną lub telefoniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Zgodnie z ustawą z art. 27-29 ustawy o prawach konsumenta, Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od charakteru transakcji. W przypadku sprzedaży pojedynczej rzeczy, termin rozpoczyna się od daty otrzymania towaru przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, początek terminu liczy się od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części. W umowach sprzedaży polegających na regularnym dostarczaniu towarów przez określonych czas (subskrypcje), rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy.

W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@amj.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Reklamacji, AMJ Jaroszyńscy Sp.j., ul. Bohaterów Getta 20, 58-200 Dzierżoniów. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległości znajduje się pod adresem: http://www.amj.com.pl/odstapienieodumowyamj.pdf

Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Kupujący jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystanie z niej w nieodpowiedni sposób. Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami, związanymi ze zmniejszeniem wartości towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy, należność wraz z kosztami dostarczenia towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej, dostępnej opcji przesyłki zostanie zwrócona na rachunek bankowy Kupującego w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania od Kupującego.

PŁATNOŚĆ

W sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

· Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto AMJ Jaroszyńscy Sp.j., ul. Bohaterów Getta 20, 58-200 Dzierżoniów, Alior Bank nr 68 2490 0005 0000 4500 6510 8367. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu płatności na koncie.

• Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania, uzależnionym od wybranego dostawcy. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;

• Płatność w systemie ratalnym Santander;

• Płatność kartą kredytową lub bezpośrednio z konta bankowego za pośrednictwem systemu PayU.

• Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w sklepach firmy AMJ Jaroszyńscy Sp.j., mieszczących się w Dzierżoniowie oraz w Jeleniej Górze, w których Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie, w momencie ich odbioru.

Za moment dokonania płatności w przypadku płatności przelewem uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego, w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PayU uznaje się moment otrzymania autoryzacji, natomiast w przypadku systemu ratalnego w momencie poinformowania Sprzedającego przez system bankowy o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu.

DOSTAWA

Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu. Towary zostały podzielone kilka grup: towary z czasem wysyłki do 24 godzin, towary z czasem wysyłki do 48 godzin, towary wysyłane do 7 dni, towary dostępne na zamówienie, towary wymagające sprawdzenia dostępności. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.

Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką, we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską lub pocztową. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy dostarczającej przedmiot zakupu, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia na podstronie "Konto", która jest integralną częścią sklepu internetowego.

Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w jednym ze sklepów AMJ Sp.j., po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Jeżeli przy prezentowanym na stronie internetowej towarze widnieje informacja „Darmowy odbiór w sklepie”, Kupujący nie ponosi żadnych kosztów z tytułu odbioru zamówionego towaru w wybranym sklepie. W innym przypadku, koszt odbioru osobistego podany będzie każdorazowo przy towarze prezentowanym na stronie internetowej.

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sprzedającego, zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym, należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.

Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego

GWARANCJA I SERWIS

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Zakres odpowiedzialności gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym. Może obejmować przede wszystkim zwrot zapłaconej kwoty, wymianę bądź naprawę rzeczy lub zapewnienie innych usług. Gwarant dobrowolnie i samodzielnie określa swoje obowiązki. Może zatem przewidzieć różne wyłączenia, w zakresie których konsumentowi nie będzie przysługiwało żadne uprawnienie

Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczane są pieczątki-naklejki, które po sprawdzeniu otrzymanego towaru należy przykleić na karcie gwarancyjnej, w miejscu przeznaczonym na pieczęć sprzedawcy.

REKLAMACJE I ZWROTY

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania, dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (poprzez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (poprzez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy). Podstawą do tego może być rękojmia (zawsze) lub gwarancja (gdy została udzielona).

W przypadku składania reklamacji na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za wady jest Sprzedający i to do niego kieruje się pismo reklamacyjne, w którym można zażądać jednego z czterech działań:

• wymiany towaru na nowy,

• naprawy towaru,

• obniżenia ceny,

• odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.

Sprzedający może odmówić spełnienia żądania wymiany lub naprawy rzeczy, gdy opcja wskazana przez konsumenta jest niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części lub całego towaru) albo wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu).

Sprzedający odmawiając może zaproponować inne rozwiązanie, a Kupujący niezależnie od tego może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób. W przypadku gdy odmowa dotyczyła wymiany produktu, to można następnie żądać naprawy. Istnieje możliwość skorzystania też z dwóch innych opcji, to jest obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Bardzo ważna jest tu jednak zasada, że konsument może żądać odstąpienia od umowy tyko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (np. poważne uszkodzenie zespołu piorącego w pralce). Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty obniżenia, z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Termin ten można skrócić w przypadku towarów używanych, przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do roku, o czym powinien poinformować Kupującego przez zawarciem umowy. Kupujący musi złożyć żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważania wady, niemniej najlepiej zgłosić ją zaraz po zauważeniu. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. Taka sytuacja ułatwia złożenie reklamacji, gdyż to przedsiębiorca musi udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Na poparcie swoich twierdzeń może skorzystać z pomocy specjalistów, w tym z opinii i analiz niezależnych rzeczoznawców.

Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na koszt Kupującego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu dowód nabycia rzeczy, a także wypełnioną kartę gwarancyjną, wraz z przyklejonymi naklejkami, otrzymanymi w momencie zakupu.

Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.

Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia, z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

Osobą odpowiedzialną za proces reklamacji w imieniu Sprzedającego jest Kierownik ds. Reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres: AMJ Jaroszyńscy Sp.j., ul. Bohaterów Getta 20, 58-200 Dzierżoniów, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newsletter’a. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://amj.com.pl/regulamin-sklepu.php oraz w wersji pisemnej, pod adresem siedziby Sprzedającego.

powrót
Serwis whirlpool
projekt graficzny: activisio.pl | oprogramowanie: e-store
AMJ,klimatyzator,montaż klimatyzacji,Serwis klimatyzacji,części AGD,naprawa lodówek,Serwis polar,Fuji,Fujitsu